Rexxer

Some tips for me and other

ESXi + Modify RAID0 to RAID1

/opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 show detail

/opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 ld 3 add drives=allunassigned

/opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 ld 3 modify raid=1

Comments are currently closed.